Gala GR 24 editia 4

CELE MAI PRESTIGIOASE PREMII DE MEDIU

1. EXCELENȚĂ ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR DE MEDIU

1. Demonstrarea abordării sistemice și/sau inovative a problemelor ESG în ciclul investițional, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte a unei strategii de afaceri care include și o strategie de sustenabilitate cu componentă ESG (de exemplu, indicatori legați de finanțarea proiectelor de mediu și vechimea utilizării acestora în strategiile băncii, adoptarea/aderarea formală la standarde ESG internaționale etc.).

2. Demonstrarea impactului real, măsurabil și cuantificabil al inițiativei de finanțare verde prin exemple tangibile (de exemplu, finanțarea unui complex comercial cu certificare verde, a 50 de ferme ecologice sau a programelor de eficiență energetică în 12 companii industriale, cofinanțarea/finanțarea programelor verzi pentru autorități locale, investiții în startup-uri verzi etc.).

3. Demonstrarea schimbărilor produse în organizație în ultimele 12 luni în alinierea cu tendințele internaționale de standardizare a includerii criteriilor ESG în procesele convenționale de analiză a oportunităților de investiții din instituție (tipologiile de procese interne care prevăd controale/verificări pentru asigurarea alinierii cu obiectivele ESG, de exemplu, descrierea sumară a sistemului sau criteriilor de selecție în programele de finanțare pentru clienți care să arate includerea criteriilor ESG, politici de investiții, de exemplu, în obligațiuni verzi/entități cu activități sustenabile și criteriile de selecție utilizate).

4. Demonstrarea inițiativelor prin care propria amprentă de carbon a instituției este redusă în decursul anului și felul în care preocupările ESG devin parte din modul standard de operare al instituției și generează un impact direct (de exemplu, reducerea amprentei de carbon, rezultatele măsurate ale proceselor de digitalizare, reduceri de emisii obținute ca rezultat al schimbării modelului de lucru etc.).

5. Impactul inițiativei dincolo de propria amprentă ESG sau a clientului, acolo unde este cazul (de exemplu, programe prin care instituția promovează sustenabilitatea pe lanțul valoric sau contribuții la inițiative ESG la nivel național sau în cadrul sectorului).

6. Demonstrarea transparenței instituției legată de integrarea aspectelor ESG în ciclul investițional propriu (de exemplu, dacă proiectul, inițiativa sau standardele proprii ESG sunt disponibile publicului, dacă rapoartele de sustenabilitate care conțin astfel de informații sunt accesibile publicului larg/auditate și extinderea/calitatea acestor informații făcute publice).

2. EXCELENȚĂ ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative a principiilor economiei circulare în operațiunile curente, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri sau modelul serviciului public desfășurat, după caz (de ex. strategia sau schimbările produse în organizație care presupun alinierea sistematică, cu un
caracter permanent, la principiile economiei circulare, având ca țintă minimizarea deșeurilor și optimizarea resurselor).

2. Demonstrarea impactului real și măsurabil al inițiativei sau abordării în eficiența energetică/managementul energetic prin prezentarea unor indicatori specifici de eficiență măsurabili în raport cu reducerea amprentei de carbon, ideal ar fi acoperind cât mai multe dintre cele trei categorii convenționale de emisii (de exemplu, tranziția de la producția internă a energiei electrice bazată pe combustibili fosili la producția internă utilizând surse regenerabile sau achiziționarea de surse regenerabile; modificarea modelului de producție pentru a reduce consumurile; tranziția la transport electric etc.).

3. Demonstrarea caracterului inovativ al proiectului sau abordării, mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite, colaborarea cu alte afaceri locale pentru utilizarea în comun a resurselor etc.).

4. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria amprentă de carbon, acolo unde este cazul (de exemplu, dacă achizițiile pentru proiect au inclus criterii ESG, dacă comunitățile locale beneficiază de proiect sau de rezultatele acestuia, dacă proiectul sau organizația impun sau promovează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră pe lanțul valoric sau în cadrul sectorului, fie direct, fie indirect).

5. Demonstrarea transparenței organizației referitoare la proiectul sau abordarea în energie și managementul amprentei de carbon (de exemplu, dacă proiectul sau inițiativa sunt accesibile publicului, dacă rezultatele și/sau soluțiile tehnice au fost făcute publice pentru adoptare la scară largă, dacă organizația a inclus inițiativele în raportul anual de sustenabilitate/declarația non-financiară și aceasta este disponibilă public). 

6. Demonstrarea potențialului de replicare a proiectului/inițiativei, la nivel național sau internațional (de exemplu, dacă inițiativa a fost sau urmează să fie implementată și în altă regiune/țară sau reprezintă o primă etapă dintr-un proiect de dezvoltare la nivel regional).

3. EXCELENȚĂ ÎN INOVAȚIE DE MEDIU

1. Demonstrarea abordării inovative în operațiunile curente ca parte a modelului de afaceri sau a unei strategii pe termen lung de reducere a impactului companiei asupra mediului și elementelor de diferențiere față de competiție. Spre exemplu: dezvoltarea și/sau aplicarea unui proces, a unei practici sau a unei tehnologii inovative, care a crescut în mod semnificativ capacitatea organizației de a atinge un viitor sustenabil, cu impact minim asupra mediului.

2. Demonstrarea impactului real și măsurabil al inițiativei prin furnizarea de dovezi măsurabile de inovare, impact și scalabilitate a proiectului de reducere a impactului negativ asupra mediului, cu un angajament demonstrabil pe termen lung pentru o transformare sustenabilă. Rezultate și indicatori clari și conciși: cât a fost redus/se va reduce pe termen lung consumul de apă, amprenta de carbon, etc.

3. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria organizație. Capacitatea de a crea sau de a produce beneficii pozitive și dorite, dincolo de profit, la nivelul întregii industrii în care activează compania, asupra lanțului valoric (direct și indirect) și asupra comunității sau altor părți interesate.

4. Demonstrarea transparenței proiectului, prin includerea acestuia într-un raport de sustenabilitate disponibil publicului larg sau o inițiativă de comunicare publică dedicată proiectului.

4. EXCELENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

1. Demonstrarea abordării sistemice, prin existența unei strategii pe termen lung în domeniul sustenabilității, cu beneficii cuantificabile aduse comunității (inclusiv proiecte/inițiative individuale). De exemplu: achiziții publice verzi, colectare selectivă, reutilizarea apei reziduale, automatizarea sistemelor de iluminat pentru creșterea eficienței energetice, promovarea soluțiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon, adoptarea de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon, investiții în infrastructuri rezistente la schimbările climatice etc.

2. Demonstrarea consecvenței față de obiectivele strategice, prin prezentarea indicatorilor urmăriți pentru atingerea obiectivelor strategice pe termen mediu și lung, prin utilizarea unor tehnologii specifice, alocarea de personal dedicat, raportare etc.

3. Demonstrarea impactului inițiativei trebuie să fie real și măsurabil și trebuie demonstrat prin includerea de exemple concrete referitoare la reducerea impactului asupra mediului.

4. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria organizație, prin oferirea de exemple pentru a demonstra impactul proiectului sau abordării, atât asupra propriei organizații, cât și asupra sectorului de activitate (de exemplu, influențarea altor factori de decizie și/sau alți actori din țară pentru punerea în practică a viziunii pentru schimbare) și asupra comunității.

5. Demonstrarea transparenței strategiei/proiectelor sau abordării în materie de sustenabilitate, prin exemple (dacă proiectul sau inițiativa au fost supuse dezbaterii publice sau dacă au fost prezentate comunității, dacă rezultatele sunt publicate pe site-ul instituției și actualizate periodic).

5. EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative a principiilor economiei circulare în operațiunile curente (modelul circular de aprovizionare, de recuperare a resurselor, de prelungire a duratei de viață a produselor, de tip platformă de partajare a resurselor sau de tip „produs vândut ca și serviciu”), de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri sau modelul serviciului public desfășurat, după caz (de exemplu, strategia sau schimbările produse în organizație care presupun alinierea sistematică, cu un caracter permanent, la principiile economiei circulare, având ca țintă minimizarea deșeurilor și optimizarea resurselor).

2. Demonstrarea impactului real, măsurabil, al inițiativei sau abordării în circularitate/minimizarea deșeurilor/resurselor prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili de creștere sau descreștere pe fiecare etapă specifică: utilizarea resurselor și procesul de producție, utilizarea, repararea, recondiționarea, returnarea și reciclarea produselor (de exemplu, re-proiectarea unui produs sau a ambalajului acestuia care să fi condus la eliminarea sau minimizarea deșeurilor, reducerea cantității de deșeuri prin reciclarea cu 70% a ambalajelor etc.).

3. Demonstrarea aspectului inovativ al proiectului sau abordării, în linie cu principiile economiei circulare, mai precis ceea ce este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

4. Demonstrarea transparenței organizației legată de proiectul sau abordarea în circularitate (de exemplu, dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului). Furnizarea surselor sub formă de link.

6. EXCELENȚĂ ÎN CAMPANII DE MEDIU

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative în domeniul protecției mediului și implicării în campanii de mediu în operațiunile curente, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri sau modelul serviciului public desfășurat, după caz.

2. Prezentarea oportunității și coerenței campaniei, luând în considerare specificul activității organizației, identificarea tipului campaniei și prezentarea procesului de planificare și implementare a campaniei (obiectivele campaniei, publicul țintă, mesajele comunicate, canalele de comunicare, descrierea etapelor de implementare a campaniei, reevaluări, ajustări, bariere, etc.).

3. Demonstrarea impactului real, măsurabil al inițiativei sau campaniei de mediu, prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili (de exemplu, impactul asupra opiniei publice, schimbări de politici publice, campanii online care au obținut o rată înaltă de engagement etc.).

4. Impactul proiectului dincolo de obiectivul campaniei de mediu, acolo unde este cazul (de exemplu, dacă proiectul sau organizația impun sau promovează responsabilitatea față de mediu pe lanțul valoric sau în cadrul sectorului, fie el direct sau indirect).

5. Demonstrarea transparenței organizației legată de campania de mediu (de exemplu, dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului). Furnizarea surselor sub forma de link.

7. EXCELENȚĂ ÎN GESTIONAREA CONSUMULUI DE APĂ

1. Demonstrarea unei evaluări complete și detaliate a utilizării apei în toate etapele ciclului de viață al produselor sau serviciilor sale, inclusiv achiziția materiilor prime, producția, distribuția, utilizarea și eliminarea produselor.

2. Implementarea de măsuri eficiente pentru reducerea consumului de apă și minimizarea impactului asupra resurselor de apă.

3. Monitorizarea și raportarea transparentă a utilizării apei, emisiilor și ale altor aspecte legate de gestionarea apei în cadrul organizației.

4. Adoptarea de strategii de conservare a apei și promovare a practicilor durabile de gestionare a acesteia în întreaga organizație.

5. Colaborarea cu alte organizații și stakeholderi pentru dezvoltarea de soluții inovative și împărtășirea de bune practici în domeniul gestionării apei.

8. EXCELENȚĂ ÎN TRANSPORT SUSTENABIL

1. Demonstrarea faptului că s-a stabilit și implementat un sistem de management al mediului eficient, care ia în considerare impactul activităților de transport asupra mediului și are politici și obiective clare în acest sens.

2. Demonstrarea monitorizării și evaluării regulate a impactul activităților de transport asupra mediului și luarea de măsuri de reducere a acestuia, inclusiv în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, poluarea aerului și utilizarea resurselor naturale.

3. Promovarea utilizării transportului sustenabil, cum ar fi utilizarea vehiculelor cu emisii reduse, vehiculelor electrice sau hibride și implementarea de politici pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul flotei de transport.

4. Demonstrarea acțiunilor de dezvoltare și implementare a planurilor de eficiență energetică pentru activitățile de transport și promovare a utilizării combustibililor regenerabili sau ale altor surse de energie curată.

5. Colaborarea cu furnizorii și partenerii pentru a promova practici de transport sustenabil și a reduce impactul asupra mediului în întregul lanț de aprovizionare.

6. Demonstrarea eforturilor de decarbonizare în flota proprie de vehicule prin adoptarea mașinilor electrice.

9. EXCELENȚĂ ÎN AGRI-FOOD

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative în sustenabilitate, prin adoptarea și implementarea de bune practici agricole, care includ gestionarea responsabilă a solului, utilizarea eficientă a apei și resurselor, controlul integrat al dăunătorilor și bolilor, utilizarea responsabilă a inputurilor chimice și biologice și gestionarea adecvată a deșeurilor agricole.

2. Respectă standardele de siguranță alimentară, asigurându-se că produsele lor respectă cerințele legale și că sunt gestionate într-un mod care minimizează riscul contaminării și asigură calitatea și salubritatea alimentelor.

3. Promovează bunăstarea animalelor, respectând cerințele de bunăstare animală și asigurând condiții adecvate de trai, hrănire și îngrijire pentru animalele din fermele lor.

4. Mențin un nivel ridicat de transparență și documentare, monitorizând și înregistrând activitățile agricole și utilizând sisteme de urmărire și verificare.

5. Demonstrarea transparenței organizației legată de proiectul sau abordarea în sustenabilitate (de exemplu participă la procese de auditare și evaluare periodică).

10. EXCELENȚĂ ÎN PROIECTE DE CONSERVARE A PATRIMONIULUI NATURAL

1. Demonstrarea abordării sistematice a proiectului în domeniul conservării biodiversității și geodiversității, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte a programelor pe termen lung (de exemplu, programe de conservare de lungă durată a unor teritorii sau a unor specii și habitate, cu urmărirea în timp a rezultatelor și adaptarea la obiectivele Strategiei UE pentru biodiversitate 2030).

2. Demonstrarea impactului direct, real și măsurabil al proiectului în ceea ce privește biodiversitatea și geodiversitatea, prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili (de exemplu, arii naturale protejate înființate sau susținute, situri pentru biodiversitate și geodiversitate beneficiare, numărul și suprafața habitatelor vizate, numărul speciilor vizate, măsuri de management stabilite și implementate pentru specii, habitate și geosituri, rezultate ale monitorizării și implementării măsurilor de management).

3. Impactul indirect al proiectului dincolo de propria organizație (de exemplu, dacă proiectul depășește impactul direct asupra conservării patrimoniului natural și are și un impact indirect cuantificabil asupra comunităților locale, vizitatorilor zonei vizate, factorilor interesați din diverse medii – politic, administrativ, academic, business, societate civilă – și cum impactul se reflectă asupra indicatorilor de dezvoltare durabilă).

4. Demonstrarea aspectului inovativ al proiectului, mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

5. Demonstrarea transparenței organizației (de exemplu, dacă proiectul și rezultatele acestuia sunt disponibile publicului).

11. EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE DE MEDIU

1. Demonstrarea abordării sistematice a proiectului în domeniul educației de mediu, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte a programelor pe termen lung (de exemplu, programe de educație multianuale, de lungă durată a unor comunități sau grupuri țintă, cu urmărirea în timp a rezultatelor).

2. Demonstrarea impactului direct, real și măsurabil al proiectului în ceea ce privește educația de mediu prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili (de exemplu, numărul de școli/organizații/instituții vizate, numărul de cadre didactice/elevi/alte grupuri implicate, numărul și tipul activităților formale și informale, perioada de timp pe care o acoperă programul din care proiectul face parte, alte rezultate concrete).

3. Impactul indirect al proiectului dincolo de propria organizație (de exemplu, dacă proiectul depășește impactul direct asupra grupurilor țintă direct vizate și are și un impact indirect cuantificabil asupra comunităților locale sau altor factori din diverse medii – politic, administrativ, academic, business, societate civilă – și cum impactul se reflectă asupra altor aspecte).

4. Demonstrarea aspectului inovativ al proiectului, mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi metode de învățare, practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

5. Demonstrarea transparenței organizației (de exemplu, dacă proiectul și rezultatele acestuia sunt disponibile publicului).

înscrie-ți compania
în perioada

18 iulie - 30 octoMBRIE 2024